Voorkomen schade door aanleg Haven staat voorop

Ondernemers in het centrum zijn door de werkzaamheden tijdelijk wat minder goed bereikbaar en lopen zo een risico op omzetschade. Daarnaast bevinden zich in de deelprojecten haven en Markt historische panden, die mogelijk het risico van pandschade lopen. Om alle risico’s goed in beeld te brengen, heeft de gemeente eerst grondig onderzoek gedaan.

Risico’s in kaart
Allereerst worden alle mogelijke risico’s op schade in kaart gebracht. Het detectie-onderzoek naar explosieven in het haventracé dat nu loopt maakt hier bijvoorbeeld onderdeel van uit. Ook start in het najaar een eerste opname naar de huidige staat van de panden in het ontwikkelgebied, om te kunnen beoordelen of er eventuele aantasting van panden optreedt door het werk. Dit zal ook tussentijds gemonitord worden. Bovendien is de keuze voor de aannemer ook een belangrijke factor om risico’s te voorkomen, of te verkleinen.

Zorgvuldige selectie
Op dit moment hebben vijf belangstellenden zich ingeschreven als mogelijke aannemer voor de projecten in het centrum. Een van de belangrijkste gunningscriteria is de focus van de aannemer op de bereikbaarheid van het centrum. De aannemer met de meeste aandacht voor het bereikbaar houden van het centrum, het borgen van de leefbaarheid en de veiligheid, en het onderhouden van goede communicatie met alle belanghebbenden, scoort hoge ogen bij de aanbesteding.

Schadeloket
Mocht het onverhoopt toch gebeuren dat er door de werkzaamheden in het centrum schade optreedt voor bewoners of winkeliers, dan zal de gemeente zich hiertoe primair aansprakelijk stellen. Om te voorkomen dat de schadelijdende partij voor afwikkeling van de schade zich tot diverse instanties moet richten, zal er een gemeentelijk schadeloket worden ingericht.

Bekijk alle nieuws