Stand van zaken haven Zevenbergen

Stand van zaken haven Zevenbergen

Vlak voor kerst bereikten de gemeente en de aannemerscombinatie een principe-akkoord over de aanleg van de Zevenbergse haven. Wat gebeurt er de komende tijd?

1. Wat is de stand van zaken op dit moment?
De afgelopen maanden voerde de gemeente Moerdijk intensief overleg met de aannemerscombinatie Strukton Civiel Zuid-Van den Herik (sinds 1 januari 2019 de nieuwe naam van de combinatie Colijn/Rasenberg/Van den Herik). Doel van het overleg was om tot overeenstemming te komen over de technische aanpak en kosten van de heropening van de haven in het centrum van Zevenbergen.

Aannemer en gemeente kwamen vrijdag 21 december tot een principe-akkoord. Hierover moet een besluit worden genomen door de gemeenteraad en de samenwerkingspartners die betrokken zijn bij het project (waterschap Brabantse Delta en de provincies Noord-Brabant en Zeeland). Dat gebeurt naar verwachting in de eerste twee maanden van 2019. Naast de partners is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een belangrijke financier van de haven.

2. Wat staat er in dat principe-akkoord?
In het akkoord zijn onder meer afspraken gemaakt over technische aanpassingen in het ontwerp en over de kosten van het project.

3. Om welke technische aanpassingen gaat het?
Er zijn twee belangrijke aanpassingen in het ontwerp van de haven.

  • Het water van de nieuwe haven stroomt straks vanaf het Haveneind via een duiker naar het zuidelijke deel van de Roode Vaart bij Woonkwartier. Maar op het traject waar die duiker moet komen, zitten veel complexe obstakels in de ondergrond. Het gaat onder meer om een bestaande duiker en een riool met houten en betonnen funderingen. We kiezen daarom voor een andere methode om de duiker aan te leggen dan aanvankelijk het plan was. We gaan niet boren, maar graven. Ook de duiker bij de provinciale weg (N285) wordt ingegraven in plaats van geboord.

Het graafwerk zal tijdens de bouw voor meer hinder zorgen dan het geval was bij een boring en is daarom relevant voor bewoners en ondernemers in de directe omgeving van het Haveneind tot aan de stuw bij de Roode Vaart. Zij worden in de komende weken per brief uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst.

  • Op een deel van het haventraject zitten oude kademuren in de grond op locaties waar de nieuwe damwanden moeten komen. Het gaat om de Zuidhaven tussen de Action en TerStal. Op dit traject is daarom een andere damwandconstructie nodig dan was voorzien. Het verschil zit vooral in de techniek, voor bewoners of ondernemers in de omgeving veroorzaakt de nieuwe constructie geen extra hinder ten opzichte van de oorspronkelijke constructie.

4. Hoe zit het met de kosten?
Het akkoord is gesloten tussen de gemeente en de aannemerscombinatie met voorbehoud van instemming door de gemeenteraad en de samenwerkingspartners. Om die reden worden er nog geen bedragen bekend gemaakt. Naast deze partijen is het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een belangrijke financier van de haven.

Het akkoord wordt de komende weken met de samenwerkingspartners en de gemeenteraad besproken, waarna alle partijen hun eigen besluitvormingstraject ingaan. Naar verwachting zal dat in februari zijn. Als alle partijen instemmen met het voorstel, ligt er een definitief akkoord en kan het werk van start.

5. Wanneer gaat het werk van start?
Dat staat nog niet vast. Parallel aan de bestuurlijke besluitvorming werkt de aannemerscombinatie aan een nieuwe planning, waarbij rekening wordt gehouden met de carnavalsperiode.

Sinds begin januari heeft de aannemerscombinatie haar voorbereidende werkzaamheden weer opgepakt, zoals het bestellen van materiaal en materieel voor de werkzaamheden aan de haven. Voordat de werkzaamheden van start gaan, krijgen bewoners en ondernemers in de buurt van de werkzaamheden minimaal 2 weken van tevoren persoonlijk bericht. Op een nader vast te stellen datum in het eerste kwartaal van 2019 wordt ook een algemene informatiebijeenkomst gehouden in het gemeentehuis.  

6. Hoe zit het met het project aan de Molenstraat, Markt en Doelstraat?
Alle panden die gesloopt moeten worden om plaats te maken voor de nieuwbouw, zijn in bezit van de gemeente en staan leeg. Om die reden zijn er bouwhekken om de panden geplaatst. 

Voordat we gaan slopen, moeten we allerlei voorbereidingen treffen. Dat gebeurt in de eerste drie maanden van 2019. Er zal dan nog weinig te zien zijn op de locatie zelf. Soms zullen er mensen rondlopen die zaken inventariseren of werkzaamheden verrichten.

We verwachten dat de sloop start in april 2019. Het slopen neemt zo’n drie maanden in beslag. Vervolgens dragen we de grond over aan projectontwikkelaar Synchroon, die de locatie verder zal ontwikkelen. We vragen aan de projectontwikkelaar om snel na de sloop te starten met bouwen.

7. Hoe blijf ik op de hoogte?
Achtergrondinformatie en nieuws over de projecten in het centrum vindt u op de website www.centrumontwikkelingzevenbergen.nl, op de Facebookpagina van het project: www.facebook.com/centrumontwikkelingzevenbergen en in de Moerdijkse Bode. Voor informatie over de werkzaamheden aan de haven en de Markt kunt u de BouwApp installeren op uw smartphone of tablet (zoek in de App- of Playstore op ‘de bouwapp’).

Bekijk alle nieuws