Naar een inrichtingsplan voor Markt en haven

Naar een inrichtingsplan voor Markt en haven

Er zijn drie rondes met werkateliers, telkens één voor de Markt en één voor de haven. Er zijn al twee rondes geweest en in mei/juni vinden de laatste werkateliers plaats. De eerste werkateliers waren vooral oriënterend. Hier werden de wensen van bewoners en ondernemers in kaart gebracht. In de tweede ronde maakte stedenbouwkundig bureau KuiperCompagnons enkele varianten voor de haven, de Markt en de aansluiting tussen beide. Lees hierover meer in het artikel uit de Moerdijkse Bode, in de speciale rubriek over de Centrumontwikkeling.

Van varianten naar schetsontwerp

Met alle reacties op deze varianten werkt het bureau toe naar één nieuwe schets voor zowel de haven als de Markt. Hierop kunnen de deelnemers wederom reageren, dit gebeurt in de laatste werkateliers. Vervolgens wordt dit schetsontwerp verfijnd en kan het nog voor de zomer worden gepresenteerd aan de rest van Zevenbergen. Dit gebeurt tijdens een inloopavond, vergelijkbaar met die van afgelopen december: open voor alle geïnteresseerden.

Van schetsontwerp naar inrichtingsplan

Wat houdt een schetsontwerp in? Stedenbouwkundige Martijn Niehof: ‘Dit is echt een schets op hoofdlijnen. We gaan daarmee nog vooral in op de vraag: hoeveel ruimte hebben we en wat gaan we met die ruimte doen? Wat voor functies hebben bepaalde ruimtes en hoe komen deze het best tot hun recht? Misschien hebben we op de inloopavond ook al wat eerste ideeën over de aankleding, maar in principe komt dat pas daarna. We gaan van grof naar fijn.’ Wanneer er ook zaken bij komen als materialen, verlichting en beplanting, gaat het schetsontwerp over in een ‘Voorlopig Ontwerp’. Dat is de officiële benaming voor een plan dat de formele inspraak in kan. Die inspraakprocedure vindt in het derde kwartaal van dit jaar plaats, zodat het definitieve inrichtingsplan er voor de kerst kan liggen.

Van inrichtingsplan naar uitvoering

Dit jaar staat dus in het teken van ontwerpen voor de haven en de Markt, met schetsen en plannen die elk kwartaal concreter worden. Het vastgestelde inrichtingsplan wordt in 2016 de basis voor het uitwerken van allerlei technische werktekeningen en het zoeken van een aannemer. Deze omvangrijke klus moet immers goed worden voorbereid. De daadwerkelijke uitvoering gebeurt in zo kort mogelijke tijd, in 2017 en 2018.

Bekijk alle nieuws