Archeologisch onderzoek legt restanten stadsmuur Zevenbergen bloot

Archeologisch onderzoek legt restanten stadsmuur Zevenbergen bloot

Bij een archeologisch vooronderzoek op de Kasteeltuin in Zevenbergen zijn eerder restanten van de stadsmuur van Zevenbergen aangetroffen. Een deel van de resterende stadsmuur wordt deze week opgegraven en onder toezicht van een archeoloog in detail in kaart gebracht. Daarna worden de restanten verwijderd om de grond bouwrijp te maken. De opgraving en het in kaart brengen van de muur levert kennis  op over de historie van Zevenbergen.

Archeologisch onderzoek

Afgelopen maandag is het archeologisch onderzoek aan de Neerhofstraat in Zevenbergen begonnen. De aanleiding voor het onderzoek is de herinrichting van het gebied rondom het voormalige kasteelterrein (Kasteeltuin) van Zevenbergen tot entree van de stad met parkeervoorziening. Het doel van het onderzoek is het documenteren en onderzoeken van de laatmiddeleeuwse stadsmuur die in het plangebied (deels) nog bewaard is gebleven. De opgraving is het sluitstuk van diverse archeologische vooronderzoeken die in 2014 en 2015 werden uitgevoerd in het gebied van de herinrichting van de Kasteeltuin. De onderzoeken hebben ons geleerd dat het feitelijke kasteelterrein meer naar het noorden (richting het kerkgebouw) heeft gelegen en dat het grachtenstelsel rondom de kasteelbebouwing nog volledig intact is. In het zuidelijk deel van het gebied werden de resten aangetroffen van de stadsmuur die vermoedelijk al in de vijftiende eeuw deels geslecht werd.  

Muurrestanten

Het tracé van de voormalige stadsmuur loopt deels door de percelen van de voormalige Neerhofschool en de zusterflat, daar waar nu kavels voorzien zijn voor woningbouw. Een deel van de daar aangetroffen stadsmuur kan niet ter plaatse behouden worden, in verband met de funderingen van de nieuw te bouwen woningen. Samen met de archeologen van Antea Group en de Regio West-Brabant wil de gemeente Moerdijk zo goed mogelijk voor dit bijzondere erfgoed zorgen. De restanten van de muur zelf zijn archeologisch niet van bijzondere waarde, veel belangrijker is het om de informatie over de muur en de details goed in kaart te brengen. Het zichtbaar maken van de restanten van de muur in de buitenruimte is niet haalbaar, blootstelling aan de weersinvloeden maakt dat de ze snel vergaan. Natuurlijk komt de muur wel ‘terug’ in het nieuwe  ontwerp voor Kasteeltuin.

Lezing over Kasteeltuin

De muurdelen aan de Neerhofstraat worden opgegraven, in kaart gebracht en er wordt over gepubliceerd. Dat gebeurt enerzijds natuurlijk via archeologische onderzoeksrapporten. Maar nu het archeologisch onderzoek bijna is afgerond, is de tijd ook rijp om de vergaarde kennis met de stad te delen. De archeoloog en de gemeente praten belangstellenden graag bij op woensdag 14 oktober om 19.30 uur in het gemeentehuis in Zevenbergen over de historie en de nieuwe inrichting van de Kasteeltuin. Archeoloog Hans Koopmanschap (Antea Group) neemt u tijdens zijn lezing mee door de geschiedenis van de stad Zevenbergen, het kasteel en de relatie tussen beide. Na de lezing wordt het Inrichtingsplan voor de Kasteeltuin gepresenteerd door Joost Frijters, projectleider van de centrumontwikkeling, en stedenbouwkundige Martijn Niehof van KuiperCompagnons.

Bekijk alle nieuws